privacy policy

Van Amerom Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Amerom Makelaardij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Van Amerom Makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Van Amerom Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Verwerking ten behoeve van koop en huurovereenkomsten;
 • Het sturen van nieuwsbrieven; 
 • Het sturen van nieuw woningaanbod;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;
 • De overeengekomen mailing 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Amerom Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht.
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Emailadres;
 • Adres;
 • Postcode; 
 • Woonplaats;
 • Burgerlijke staat; 
 • Kopie legitimatiebewijs. 
Uw persoonsgegevens worden door Van Amerom Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Van Amerom Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuw aanbod
 • Het informeren van woningdocumentatie d.m.v. Move.nl 
 • Het informeren van bezichtigingen (rechtstreeks en/of via Move.nl). 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het inschrijvingsformulier nieuwsbrief;
 • Het inschrijvingsformulier nieuw aanbod;
 • Het inschrijvingsformulier via Move.nl 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Amerom Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Geslacht
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Emailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Van Amerom Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Van Amerom Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Amerom Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Van Amerom Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Van Amerom Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Amerom Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSNnummer;
 • Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Van Amerom Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVGprogramma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de loonadministratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het versturen van koop en huurovereenkomsten naar de betrokken partijen; 
 • Het versturen van koop en huurovereenkomsten naar notariskantoren; 
 • Het versturen van koop en huurovereenkomsten naar taxateurs;
 • Het versturen van koop en huurovereenkomsten naar aankoopmakelaar;
 • Het versturen van koop en huurovereenkomsten naar verkoopmakelaar;
 • Het versturen van koop en huurovereenkomsten naar mede verkoopmakelaar;
 • Het versturen van koop en huurovereenkomsten naar financieel adviseurs;
 • Het opvragen van offertes voor het passeren van een leveringsakte bij notarissen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Van Amerom Makelaardij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Van Amerom Makelaardij van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Hoelang bewaren wij uw gegevens? 
U wilt een object uit ons aanbod bezichtigen
Tijdens dit contact maakt u met ons kantoor een bezichtigingsafspraak. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en andere contactgegevens, bewaren wij 3 jaar.  Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, Move de verkopers of verhuurder(s). 
 • De datum van de bezichtiging en uw mening over de object, bewaren wij 3 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks en Move de verkopers of verhuurder(s).
 • Overige informatie die u aan ons kantoor verstrekt, bewaren wij 3 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, Move, de verkopers of verhuurder(s).
U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van ons kantoor.
Tijdens dit contact brengt ons kantoor u op de hoogte van woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed die mogelijk interessant zijn voor u.  Wij houden u op de hoogte totdat u geen behoefte meer heeft aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en andere contactgegevens, bewaren wij tot uw intrekking van toestemming. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks.
 • Het zoekprofiel waarin u uw woonwensen kenbaar heeft gemaakt, bewaren wij tot uw intrekking van toestemming. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks.
 • Overige informatie die u aan ons kantoor verstrekt, bewaren wij tot uw intrekking van toestemming. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks.
U verkoopt uw woning. Het doel van de opdracht en het contact is om promotie te maken voor uw woning, inzicht van de waarde te krijgen, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de gehele transactie te begeleiden. Wij stellen daarbij uw identiteit vast doormiddel van het opstellen van een document met de verklaring van uw identiteit. Daarnaast kunnen de volgende gegevens worden verwerkt.  
 • Uw persoonsgegevens en al uw contactgegevens zoals uw telefoonnummer, adres etc. Bewaren wij gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, de koper(s), de aankoopmakelaar, taxateur, hypotheekadviseurs en het notariskantoor. 
 • De omschrijving, kenmerken, bouwjaar, oppervlaktes, indeling, kadastrale gegevens, wozwaarde, foto’s en video’s van de woning, bewaren wij 20 jaar, mogelijke ontvangers zijn ons CRM-pakket en VIP VastgoedPro. 
 • De aanmelddatum van de woning en de periode dat de woning te koop staat / heeft gestaan, bewaren wij 20 jaar, mogelijke ontvangers zijn ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
 • De reden waarom u gaat verhuizen bewaren wij 20 jaar, mogelijke ontvangers zijn ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
Wanneer wij met u afspreken dat uw woning gepubliceerd wordt op onze eigen website, funda en andere woningwebsites is dit voor de promotie van uw woning. Uw woning wordt tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. 
 • De reden waarom u uw verkoopopdracht met ons kantoor beëindigd, bewaren wij 3 jaar, mogelijke ontvangers zijn ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
 • Uw persoonsgegevens en die van de kopers van uw woning om een koopovereenkomst op te stellen, bewaren wij 7 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, de koper(s), de aankoopmakelaar, taxateur, hypotheekadviseurs en het notariskantoor.  
 • Wanneer uw woning verkocht is, transactiegegevens, verkooprijs, transactiedatum, bewaren wij 20 jaar, mogelijke ontvangers zijn ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
 • Gegevens die nodig zijn m.b.t. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bewaren wij 5 jaar. Mogelijke ontvangers zijn FUI (Financial Intelligence Unit –Nederland). 
U wilt een woning uit ons aanbod kopen. 
Tijdens dit contact staat u eventueel samen met uw aankoopmakelaar in contact met ons kantoor in verband met het biedingsproces. Wanneer er prijsovereenstemming is bereikt, voeren wij voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht van de woning. In dit contact stellen wij uw identiteit vast. Daarnaast kunnen de volgende gegevens worden verwerkt.  
 • Uw persoonsgegevens en al uw contactgegevens zoals uw telefoonnummer, adres etc. Bewaren wij gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, de koper(s), de aankoopmakelaar, taxateur, hypotheekadviseurs en het notariskantoor. 
 • De omschrijving, kenmerken, bouwjaar, oppervlaktes, indeling, kadastrale gegevens, wozwaarde, fotos en video’s van de woning, bewaren wij 20 jaar, mogelijke ontvangers zijn ons CRM-pakket en VIP VastgoedPro. 
 • Gegevens over de biedingen, bewaren wij 3 jaar, mogelijke ontvangers zijn de verkopers, ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
 • De aanmelddatum van de woning en de periode dat de woning te koop staat / heeft gestaan, bewaren wij 20 jaar, mogelijke ontvangers zijn ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
 • Wanneer met de verkoper wordt afgesproken om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen, dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper, bewaren wij 7 jaar, mogelijke ontvangers zijn de verkopers, ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
 • De reden waarom u gaat verhuizen bewaren wij 20 jaar, mogelijke ontvangers zijn ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
 • Wanneer de woning verkocht is: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs, transactiedatum bewaren wij 20 jaar. Mogelijke ontvangers zijn ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
 • Overige informatie die u aan ons kantoor verstrekt bewaren wij 3 jaar. Mogelijke ontvangers zijn ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
 • Gegevens die nodig zijn m.b.t. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bewaren wij 5 jaar. Mogelijke ontvangers zijn FUI (Financial Intelligence Unit –Nederland). 
U schakelt ons in als aankoopmakelaar
Wij zoeken met u samen een woning. Wij voeren namens u de onderhandeling en begeleiden te transactie. Wij stellen uw identiteit vast en kunnen de volgende gegevens verwerken:
 • Uw persoonsgegevens en al uw contactgegevens zoals uw telefoonnummer adres etc. Bewaren wij gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, de verkoper(s), de verkoopmakelaar, taxateur, hypotheekadviseurs en het notariskantoor. 
 • Uw zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen, gegevens over uw huidige woning zoals de koop/ huurprijs. De reden waarom u koopt. Wij bewaren deze gegevens 3 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks en VIP VastgoedPro.
 • Uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van een koopovereenkomst, bewaren wij 7 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, de koper(s), de verkoopmakelaar, taxateur, hypotheekadviseurs en het notariskantoor.  
 • Wanneer uw woning aangekocht is, transactiegegevens, verkooprijs, transactiedatum, bewaren wij 20 jaar, mogelijke ontvangers zijn ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
 • Gegevens die nodig zijn m.b.t. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bewaren wij 5 jaar. Mogelijke ontvangers zijn FUI (Financial Intelligence Unit –Nederland). 
U zoekt een huurwoning via ons kantoor
Wij zoeken met u samen een huurwoning. Wij voeren namens u de onderhandeling en begeleiden te transactie. Wij stellen uw identiteit vast en kunnen de volgende gegevens verwerken:
 • Uw persoonsgegevens en al uw contactgegevens zoals uw telefoonnummer adres etc. Bewaren wij gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, de verhuurder(s), de verhuurmakelaar, 
 • Uw zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen, gegevens over uw huidige woning zoals de koop/ huurprijs. De reden waarom u koopt. Wij bewaren deze gegevens 3 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks en VIP VastgoedPro.
 • Gegevens die een verhuurder vraagt als huurtoets, dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder, bewaren wij 3 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, de verhuurder(s) en  de verhuurmakelaar.  
 • Uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van een huurovereenkomst, bewaren wij 7 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, de verhuurder(s) en  de verhuurmakelaar.  
 • Wanneer uw woning aangehuurd is, transactiegegevens, verkooprijs, transactiedatum, bewaren wij 20 jaar, mogelijke ontvangers zijn ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
 • Gegevens die nodig zijn m.b.t. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bewaren wij 5 jaar. Mogelijke ontvangers zijn FUI (Financial Intelligence Unit –Nederland). 
U bent op zoek naar een huurobject (bedrijfspand en/of agrarisch vastgoed).
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt ons kantoor uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw persoonsgegevens en al uw contactgegevens zoals uw telefoonnummer adres etc. Bewaren wij gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, de verhuurder(s), de verhuurmakelaar, 
 • Uw zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen, gegevens over uw huidige woning zoals de koop/ huurprijs. De reden waarom u koopt. Wij bewaren deze gegevens 3 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks en VIP VastgoedPro.
 • Gegevens die een verhuurder vraagt als huurtoets, dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder, bewaren wij 3 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, de verhuurder(s) en  de verhuurmakelaar.  
 • Uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van een huurovereenkomst, bewaren wij 7 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks, de verhuurder(s) en  de verhuurmakelaar.  
 • Wanneer uw woning aangehuurd is, transactiegegevens, verkooprijs, transactiedatum, bewaren wij 20 jaar, mogelijke ontvangers zijn ons CRMpakket en VIP VastgoedPro.
 • Gegevens die nodig zijn m.b.t. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bewaren wij 5 jaar. Mogelijke ontvangers zijn FUI (Financial Intelligence Unit –Nederland). 

U wilt uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren.
Het doel van dit contact is dat uw object getaxeerd wordt. Ons kantoor besteedt taxaties uit. 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw persoonsgegevens en al uw contactgegevens zoals uw telefoonnummer adres etc. Bewaren wij maximaal 3 jaar. Mogelijke ontvangers zijn: ons CRMpakket van Realworks en collega makelaar(s) / taxateur(s) die in overleg met u, door ons kantoor benadert wordt. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Van Amerom Makelaardij
Sassenstraat 1
8011PA 
Zwolle
Info@vanamerom.com